Privacyverklaring

Academy.recruitmentopleiding.nl en Recruitmentopleiding.nl zijn onderdeel van Verhelder Talent.

Wij verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Maar om ons werk goed te kunnen doen kunnen we ook niet zonder. Bijvoorbeeld om je goed te kunnen helpen en opvolging te geven tijdens coaching of simpelweg om een factuur te sturen. Wij verwerken dus persoonsgegevens, en dat doen we zorgvuldig. Wij doen je kort gezegd de volgende privacy beloften:

 1. Je persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
 2. Je persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
 3. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
 4. Je persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen.

Om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 januari 2023.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Verhelder Talent 

Edisonweg 10

1821 BN Alkmaar 

Kvk: 65606043 

Telefoon: 072-7439723

Mail: info@recruitmentopleiding.nl 

Naam contactpersoon mbt Privacy: Véronique Wanst

Het gebruik van persoonsgegevens door Verhelder Talent

Verhelder Talent verkrijgt persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, app en intake formulier. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld van jouw werkgever.

Persoonsgegevens 

Verhelder Talent verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (in geval van een gesubsidieerd traject)
 • Kopie ID-bewijs (in geval van een gesubsidieerd traject)
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • Curriculum Vitae
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid (indien van toepassing)
 • Gegevens in een plan van aanpak, ontwikkelplan of testuitslag
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie / correspondentie (mail, verslag van telefoongesprek, whats-app)
 • Factuurnummer en klantnummer
 • Uniek nummer (in geval van een gesubsidieerd traject)
 • Kvk nummer

Doeleinden 

Verhelder Talent verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand en klantenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van passende begeleiding op maat;
 • Het verzorgen van opleidingen, trainingen & workshops;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Benchmarking;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);
 • Het aanvragen van subsidies.

Grondslagen 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die we met jou, jouw organisatie of werkgever hebben, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Ook verwerken wij persoonsgegevens, omdat Verhelder Talent  hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • De bescherming van onze financiële belangen;
 • De verbetering van onze diensten;
 • Beveiliging en het beheer van onze systemen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk aan je worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kan Verhelder Talent persoonsgegevens uitwisselen. Verhelder Talent kan voor de eerder genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus, ingeschakelde ZZP’ers, werkgevers en (rijks)overheden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de eerder genoemde doeleinden.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Verhelder Talent aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Verhelder Talent zal jouw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER

In principe worden jouw gegevens niet opgeslagen buiten de Europees Economische Ruimte (EER). Wij maken gebruik van cloudopslag met servers binnen de EU en ook onze IT-leveranciers maken gebruik van opslag binnen de EU.

Wel kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren 

Verhelder Talent zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Gegevens bewaren wij in ieder geval 2 jaar na beëindiging van een traject.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Verhelder Talent zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft Verhelder Talent passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zo slaan wij jouw gegevens zoveel mogelijk op één beveiligde locatie op en maken wij uitsluitend gebruik van IT-diensten van partijen die gecertificeerd zijn (bijvoorbeeld ISO27001) en hun data opslaan binnen de EU. Van deze gegevens worden back-ups gemaakt zodat jouw informatie niet verloren gaat.

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over je verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages.

Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende online bronnen zoals de website en sociale media, om je gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om Verhelder Talent een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Verhelder Talent verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens mag je  sturen naar:

Verhelder Talent 

Edisonweg 10

1821 BN Alkmaar

Telefoon: 072-7439723

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij je, bij indiening van jouw verzoek je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. Je kan hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verhelder Talent, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 januari 2023.

Verhelder Talent kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.