Algemene Voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN Recruitmentopleiding.nl

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met Recruitmentopleiding.nl en van toepassing op aankopen via recruitmentopleing.nl

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van opdrachtnemer) aan opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven. Ook wel genoemd deelnemer.

Opdrachtnemer: de rechtspersoon die producten, toegang tot digitale inhoud en/of diensten op afstand aan de opdrachtgever aanbiedt.

Opdracht: de door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele deelnemers en/of groepen deelnemers van één organisatie of een opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en terzake waarvan tussen partijen een overeenkomst wordt gesloten. Tevens het verzorgen van bedrijfsinterne projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.

Aanbod: De standaard producten die als losstaande tools in te zetten zijn, of als onderdeel van een traject; zoals individuele coaching, e-learning, test, assessment, workshop, presentatie, advies of andere opdracht verzorgd door de opdrachtnemer in opdracht van een opdrachtgever.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod, alle aanbiedingen en offertes van de opdrachtnemer en bij iedere vorm van inschrijving voor- en deelname aan het aanbod. Tevens zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever betreffende het verzorgen van bedrijfsinterne projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord. Het inschrijven via de website van de opdrachtnemer, per email of door ondertekening van een schriftelijke overeenkomst heeft te gelden als een instemming met de toepassing van de leveringsvoorwaarden. Voorgenoemde hierna te noemen ‘opdracht’.
 2. De toepasselijkheid van de leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van de leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier op een van de websites van de opdrachtnemer, of door de door opdrachtnemer opgestelde offerte /opdrachtovereenkomst te ondertekenen of per mail te accorderen, of door de rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van de telefonische of digitale aanmelding of opdracht van opdrachtgever.
 2. Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen partijen terzake van die offerte een (opdracht)overeenkomst is gesloten.
 3. De overeenkomst eindigt na voltooiing van de werkzaamheden door de opdrachtnemer en wanneer de betaling van de kosten door de opdrachtnemer zijn ontvangen.

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd:
 2. het aanbod tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering en/of om reden van kwalitatieve verbetering;
 3. de planning van het aanbod voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
 4. de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen. Wanneer een workshop of training volgeboekt is, worden inschrijvende deelnemers op een wachtlijst geplaatst. Opdrachtgevers ontvangen hiervan een bericht. Plaatsing voor een workshop of training geschiedt op volgorde van inschrijving.
 5. zonder opgaaf van redenen, personen uit te sluiten van deelname aan alle diensten.
 6. Wanneer door opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever – of vice versa – streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

ARTIKEL 5: ANNULERING OF WIJZIGING VAN DE OPDRACHT DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever heeft, voor deelname aan een workshop of training, of andere overeengekomen opdracht, het recht om schriftelijk te annuleren of te wijzigen in overeenstemming met dit artikel. Als annuleringsdatum of wijzigingsdatum geldt de datum van de poststempel of e-maildatum.
 2. Het is, na de totstandkoming van de overeenkomst, niet mogelijk om kosteloos te annuleren of wijzigen. Bij annulering of wijziging gelden de kosten in overeenstemming met dit artikel.
 3. De opdrachtgever die tot 8 weken voor aanvang van de eerste workshop, training of andere overeengekomen opdracht annuleert, is verplicht 20% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden. Wijzigen is wel kosteloos mogelijk.
 4. De opdrachtgever die tussen de 4 en 8 weken voor aanvang van de opdracht annuleert of wijzigt, is verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 5. De opdrachtgever die binnen 4 weken voor aanvang van de opdracht annuleert of wijzigt, is verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 6. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed.
 7. De opdrachtgever die na aanvang van de overeengekomen opdracht niet meer in staat is deze te volgen, heeft geen recht op restitutie van de totale kosten, tenzij schriftelijk anders besloten wordt. In overleg met de opdrachtnemer is het eventueel mogelijk een vervanger deel te laten nemen. De opdrachtnemer is echter niet verplicht om in te stemmen met een vervanger.
 8. De opdrachtnemer is gerechtigd eventuele aanvullende schade te verhalen op opdrachtgever. Deze aanvullende schade kan bijvoorbeeld o.a. bestaan uit gemaakte kosten voor een locatie, de voorbereidingen van de opdracht.
 9. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.

ARTIKEL 6: ANNULERING OF WIJZIGING VAN INDIVIDUELE BEGELEIDING OF COACHING DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. In afwijking van artikel 5.1 kan annulering of wijziging van individuele begeleiding of coaching kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie.
 2. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie is de opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 3. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie is de opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.

ARTIKEL 7: ANNULERING OF WIJZIGING DOOR OPDRACHTNEMER

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of te wijzigen of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren. De opdrachtnemer heeft ook het recht om een training op basis van open inschrijving te annuleren indien zij hiervoor goede gronden (te weinig deelnemers, overmacht) aanwezig acht. In geval van annulering door de opdrachtnemer voor aanvang van de eerste workshop en/of training heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de volledige kosten. In geval van annulering door de opdrachtnemer tijdens de workshop en/of training heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de kosten naar rato van het overeengekomen totaal aanbod wat niet uitgevoerd wordt.

ARTIKEL 8: PRIJZEN

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Na een prijsverhoging is de deelnemer gerechtigd zijn deelname aan een cursus binnen 7 dagen te annuleren. Prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven staat.

ARTIKEL 9: BETALING

 1. Betaling van de opdracht is mogelijk middels online betaling via Ideal of creditcard. Tevens is het ook mogelijk om via acceptgiro of een factuur te betalen.Wanneer de opdrachtgever kiest voor een factuur, brengt de opdrachtnemer de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een digitale factuur. De opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 1 maand voor aanvang van de opdracht, op de door opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door opdrachtnemer.De reis- en arrangementskosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een workshop, training of andere overeengekomen opdracht of opdracht zijn niet in de prijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever de door opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is de opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten cfm. het rapport Voorwerk II in rekening te brengen, onverlet het recht van opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van opdrachtgever komende schade.
 3. Indien opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de workshop, training of andere overeengekomen opdracht te weigeren.
 4. Bij een offertebedrag van € 5000,- of meer is de opdrachtgever verplicht een aanbetaling te doen van 50% van het offertebedrag.

ARTIKEL 10: OPSCHORTING EN ONTBINDING

Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

ARTIKEL 11: (INTELLECTUEEL) EIGENDOM

 1. De rechten van intellectueel eigendom op al het verstrekt cursusmateriaal berust bij de opdrachtnemer, dan wel bij een andere eigenaar van het intellectueel eigendom. De opdrachtgever dient de rechten van intellectueel eigendom te respecteren. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verstrekt materiaal te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft.
 3. Eventuele in het verstrekte materiaal verwerkte logo’s/weergave van de naam van de opdrachtnemer/kenmerken van intellectuele eigendom mogen in geen geval verwijderd worden.
 4. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van de opdrachtnemer berust eveneens uitsluitend bij de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 12: OVERNAME VAN PERSONEEL

De werknemers van opdrachtnemer zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van opdrachtnemer mogen verrichten. Op grond daarvan is het de opdrachtgever verboden om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, gedurende voornoemde periode (ex-)werknemers van opdrachtnemer in dienst te nemen, dan wel op andere wijze, in welke juridische constructie dan ook, om niet of tegen betaling, gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van opdrachtnemer vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
 4. Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
 5. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 6. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
 7. Enige tekortkoming van de opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
 8. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
 9. De opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringspartij dan wel die van een derde aan te spreken.

ARTIKEL 14: PERSOONSREGISTRATIE

 1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever worden verkregen worden door opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.
 2. Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van het aanbod van de opdrachtnemer.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan een onafhankelijk mediator.
 3. Het oordeel van de mediator is voor de opdrachtnemer bindend. Eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld, in ieder geval binnen twee weken.
 4. In laatste instantie worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland.

AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE AANBOD

ARTIKEL 16: ALGEMEEN

 1. Onderhavige aanvullende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op opdrachten die door opdrachtnemer online worden uitgevoerd.
 2. Behoudens en voor zover daarvan hierna nadrukkelijk wordt afgeweken zijn de bovenstaande leveringsvoorwaarden onverkort ook op het online-aanbod van toepassing;
 3. De toepasselijkheid van de (aanvullende) leveringsvoorwaarden vloeit, onverlet andere opties, in elk geval (ook) voort uit de acceptatie daarvan door de (potentiële) opdrachtgever welke (telkens) door het aanvinken van die voorwaarden dient plaats te vinden alvorens de (potentiële) opdrachtgever toegang wordt verschaft tot de online-toepassing.

ARTIKEL 17: BEGRIPSBEPALINGEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 gelden voor het online-aanbod de volgende begrippen:

Online deelnemer: de natuurlijke persoon, al dan niet (zelf) opdrachtgever zijnde, die via online-toepassingen het online-aanbod bij opdrachtnemer volgt of daarvoor heeft ingeschreven;

Online-aanbod: de via een online-toepassing uit het online-aanbod van opdrachtnemer door een online deelnemer geselecteerde test, e-learning, online experience of training/webinar;

Inschrijving: de schriftelijke of digitale aanmelding van een deelnemer of opdrachtgever gericht aan opdrachtnemer, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een onderdeel van het online-aanbod.

ARTIKEL 18: OVERIGE BEPALINGEN

 1. De door opdrachtnemer, bij deelname, aan opdrachtgever verleende toegang tot het online-aanbod is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door opdrachtgever/deelnemer zelf, of als deze een rechtspersoon is uitsluitend door de online deelnemer worden gebruikt. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het aanbod aan de online deelnemer en/of de opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, daaronder begrepen enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door opdrachtgever is betaald;
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het online-aanbod en/of de website van opdrachtnemer behoren uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan opdrachtnemer. Opdrachtgever noch online deelnemer zijn bevoegd enig (onder)deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer over te nemen en/of aan derden over te dragen en/of voor andere doeleinden te (doen) gebruiken dan die waarvoor opdrachtnemer toestemming heeft verleend. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het aanbod aan opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door opdrachtgever is betaald. Opdrachtgever en/of de online deelnemer zijn in geval van overtreding aansprakelijk voor alle deswege voor opdrachtnemer opkomende schade.
 3. Bij het online-aanbod draagt de opdrachtnemer zorg voor een goede online beschikbaarheid. De opdrachtnemer kan echter niet aansprakelijk zijn in geval van storingen, slechtere beschikbaarheid of het niet op het afgesproken moment beschikbaar zijn van het online aanbod als gevolg van een technisch probleem (storingen in het internet of bij de provider, uitval van elektriciteit, etc.). Ook kan de opdrachtnemer niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van het verloren gaan van bestanden/gegevens van deelnemers. De opdrachtnemer is bovendien gerechtigd het online-aanbod, of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of verbetering van het systeem.
 4. Het niet beschikbaar zijn van het online-aanbod geeft de deelnemer geen recht op restitutie van betaalde gelden